Informacje

Informacje

Miasto wspiera przedsiębiorców

W celu zlagodzenia skutków ogłoszonej na obszarze RP stanu epidemii, która spowodowała zakłócenie prowadzonej działalności gospodarczej m. in. przez lokalnych przedsiębiorców, Prezydent Miasta Mysłowice informuje o możliwości składania wniosków o ulgę w formie odroczeń lub rozlożeń na raty, w zakresie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłat czynszowych za gminne lokale użytkowe, dzierżawę gruntów, użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Gminy Mysłowice.   Prezydent informuje, że możliwość uzyskania wsparcia dotyczy należności powstałych po 1 marca 2020 r. i uzasadnione jest negatywnymi skutkami finansowymi, spowodowanymi pandemią wirusa SARS-CoV-2. Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie – po zlożeniu wniosku o wsparcie przez przedsiębiorcę, w ramach pomocy publicznej (de minimis).   Przedsiębiorca wraz z wnioskiem o udzielenie wsparcia powinien przedłożyć następującą dokumentację:  
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
  • oświadczenie o pomocy de minis przyznanej w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych;
  • oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych;
  • uzasadnienie wniosku wraz ze wskazaniem skutków epidemii na prowadzoną działalność gospodarczą – potwierdzone dokumentacją finansową (spadek dochodów, konieczność zawieszenia działalności gospodarczej itp.).

Śledź nas

Social & newsletter

Logo stopka

© 2020 © Wszelkie prawa zastrzeżone

Search